LOGIN用户登陆

1已有 537 次阅读  2011-12-02 19:07   标签class  normal 

                          重阳有感  

 

  坎坷谁怜逛自夸,   为儿流落到天涯。

 

 漂泊万里难完梦,   碧海白浪尽淘沙。

 

无情时光磨傲骨,   添愁岁月印鬓华。

 

盼儿末立人先老,   海外漂蓬难安家。

 

                                                                                                 2010.10.16.多伦多

分享 举报