LOGIN用户登陆

51登录名:

用户密码:

新注册 | 找回密码

随兴而发

4已有 416 次阅读  2011-12-05 18:46   标签class  键盘  华文行楷  office  style 

夜雨叩窗寒冬临,轻抚键盘奏心弦。

 

思梦早伏随已意,老媪思绪不由然。

 

人生披甲天堂近,尚为儿碌有谁怜。

 

后辈自有 红花配,枯滕莫再绊其前。

                                      

                                         

分享 举报